Osaamisen näyttö ja arviointi

Kun työpaikkaohjaaja ja opiskelija toteavat, että opiskelija osaa tutkinnossa vaaditut asiat, voidaan siirtyä osaamisen arviointiin eli näyttöön.

Näyttö tarkoittaa, että opiskelija osoittaa ammattitaitonsa käytännön työtehtävissä aidoissa työtilanteissa. Näyttö on hyväksytty, kun työelämän edustaja on arvioinut, että osaaminen vastaa tutkinnon perusteissa edellytettyä ammattitaitoa. Työpaikkaohjaaja voi toimia näytön arvioijana, mutta arvioijana voi toimia myös toinen henkilö.

Oppimista tukevat työtehtävät ja osaamisen arviointi

Näyttö voi olla työtehtävä, toiminta tai tapahtuma. Näyttöjen toteutus ja kesto riippuvat siitä, mistä tutkinnon osasta on kyse ja milloin arvioija voi arvioida opiskelijan osaamisen. Arviointi voi kohdistua esimerkiksi asiakaspalveluun, logistiikkaan tai taloushallintoon. Näyttö voi olla myös työprosessi, kuten esitteen tai ohjelman suunnittelu ja toteuttaminen. 

Näytön jälkeen on arviointikeskustelu, johon osallistuvat opiskelija, työelämän edustaja ja ohjaava opettaja. Opettaja toimii vetäjänä ja kirjaajana arviointikeskustelussa.

ARVIOINTIOPAS TYÖPAIKOILLE

NÄYTÖT JA OSAAMISEN ARVIOINTI

Arviointipäätöksen tekeminen

Näyttöjen suunnittelussa sovitaan aikataulu, milloin opettaja osallistuu arviointiin. Työelämän arvioija ja opettaja tekevät arviointipäätöksen. Opiskelija ei osallistu arviointipäätöksen tekemiseen.

Opiskelijalle annetaan mahdollisuus itsearviointiin ennen arviointipäätöksen tekemistä. Lisäksi opiskelija saa tiedon tutkinnon osan arvosanapäätöksestä. Jos opiskelija ei ole tyytyväinen saamaansa arviointipäätökseen, hänellä on oikeus pyytää arvioijilta kirjallisesti arvioinnin oikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut arviointipäätöksen. Arvioijien pitää tehdä oikaisu ilman aiheetonta viivytystä.

Perustutkinnossa arviointiasteikko on viisiportainen:

 • Kiitettävä 5
 • Hyvä 4
 • Hyvä 3
 • Tyydyttävä 2
 • Tyydyttävä 1

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnossa asteikko on:

 • Hyväksytty
 • Hylätty
Valmistautuminen arviointitilaisuuteen

Vinkkejä arvioijalle

 • Käytä arvioinnissa monipuolisia menetelmiä: havainnoi, keskustele, tutustu opiskelijan tekemiin dokumentteihin.
 • Arvioi opiskelijan osaamista (ei persoonaa).
 • Arvioi opiskelijan osaamista vertaamalla tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin (ei organisaation asettamiin vaatimuksiin).
 • Arvioi opiskelijaa yksilönä (älä vertaa omaan tai muiden osaamiseen).
 • Anna avointa, rehellistä palautetta. Perustele palaute.

Lisämateriaali

Näytöt ja osaamisen arviointi

Henkilökohtaistamisen toimintamallin kuvaukset

Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelmat

Liiketoiminnan perustutkinto

Liite 2a liiketoiminnan perustutkinnon osat

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto

Liite 2b TVT-tutkinnon osat

Yrittäjän ammattitutkinto

Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Liiketoiminnan ammattitutkinto

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto

Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto

Tutkinnon perusteet

Liiketoiminnan perustutkinto, merkonomi

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Liiketoiminnan ammattitutkinto

Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto 

Skip to content