Arviointi työpaikalla

OSAAMISEN ARVIOINTI

Kun työpaikkaohjaaja ja opiskelija toteavat, että opiskelija osaa tutkinnossa vaaditut asiat, voidaan siirtyä osaamisen arviointiin (näyttöön).

Näyttö tarkoittaa, että opiskelija osoittaa osaamisensa tekemällä käytännön työtehtäviä aidoissa työtilanteissa ja työprosesseissa. Opiskelijan tehtävä on osoittaa, miten hyvin hän on saavuttanut tutkinnon perusteissa määritellyn keskeisen ammattitaidon tai osaamisen.

Osaaminen arvioidaan vertaamalla opiskelijan osaamista tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin ja arviointikriteereihin. Opiskelija oma arviointi (itsearviointi) on tärkeää.

Arviointiin osallistuvat työelämän arvioija ja opettaja-arvioija.

Katso video

TYÖELÄMÄN ARVIOIJAN TEHTÄVÄ

Työelämän arvioijan tehtävä on suunnitella näyttöjen sisällöt ja aikataulut yhteistyössä opiskelijan ja koulun HOKS-ohjaajan kanssa. Tarvittaessa suunnitellaan yhdessä, miten opiskelija voi täydentää näyttöään, jos jotakin ammattitaitovaatimusta ei käytännön työtilanteessa tai näyttöympäristössä voida osoittaa. Näyttöä voidaan tällöin yksilöllisesti täydentää esimerkiksi suullisella haastattelulla tai kirjallisilla tehtävillä.

Näyttöjen suunnittelu on osa opiskelijan HOKSia eli henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa.

Hyvä arviointi

Työelämän arvioijan tehtävä on seurata opiskelijan työskentelyä suunnitellusti, sovituissa työtyötehtävissä, työtilanteissa tai työprosessin aikana. Myös opiskelijan tuottamat dokumentit arvioidaan.

Hyvä arviointitapa on myös suullista palautekeskustelua osaamisesta. Keskustelussa opiskelija voi arvioida omaa osaamistaan ja arvioija antaa kannustavaa ja kehittävää palautetta. Arviointi on suotavaa antaa myös kirjallisesti, etenkin kun näyttöä tehdään pitkän ajan kuluessa.

Arviointipäätöksen tekeminen

Kun näyttöjä suunnitellaan, sovitaan myös aikataulu, jolloin opettaja osallistuu arviointiin. Työelämän arvioija ja opettaja-arvioija tekevät arviointipäätöksen. Opiskelija ei osallistu arviointipäätöksen tekemiseen (arviointikokoukseen).

Opiskelijalle varataan mahdollisuus itsearviointiin ennen arviointipäätöksen tekemistä. Lisäksi opiskelija saa tiedon arvosanapäätöksestä. Opiskelijalla on oikeus pyytää arvioijalta kirjallisesti arvioinnin oikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut arviointipäätöksen tiedoksi. Arvioijien pitää tehdä oikaisu ilman aiheetonta viivytystä.

Perustutkinnossa arviointiasteikko on viisiportainen:

 • Kiitettävä 5
 • Hyvä 4
 • Hyvä 3
 • Tyydyttävä 2
 • Tyydyttävä 1

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnossa asteikko on

 • Hyväksytty
 • Hylätty

KÄYTÄNNÖN VINKIT

Tutustu ennen arvioinnin aloittamista

 1. opiskelijan näyttösuunnitelmaan
 2. tutkinnon perusteisiin
 3. tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksiin ja arviointikriteereihin.

Kun kysymyksiä arvioinnista herää, ota yhteys opiskelijan HOKS-ohjaajaan (opettaja).

Vinkkilista arvioijalle
 • Käytä arvioinnissa monipuolisia menetelmiä: havainnoi, keskustele, tutustu opiskelijan tekemiin dokumentteihin.
 • Arvioi opiskelijan osaamista (ei persoonaa).
 • Arvioi opiskelijan osaamista vertaamalla tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin (ei organisaation asettamiin vaatimuksiin).
 • Arvioi opiskelijaa yksilönä (älä vertaa omaan tai muiden osaamiseen).
 • Anna avointa, rehellistä palautetta. Perustele palaute.

LISÄMATERIAALIT

Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelmat

Laki ammatillisesta koulutuksesta edellyttää jokaista koulutuksen järjestäjää laatimaan osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelman tutkinto- tai koulutuskohtaisesti. Suunnitelma on osa koulutuksen järjestäjän laadunhallintajärjestelmää. Se ohjaa opettajia, ohjaajia ja arvioijia opiskelijan osaamisen arvioinnissa.

Tutkinnon perusteet
Skip to content